•  FRI FRAKT ÖVER 750KR

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. När du handlar på Cocomera.se behandlar vi personuppgifter som du tillhandahåller till oss och som genereras på webbplatsen när du surfar och handlar hos oss. Cocomera AB org. nr 559278-0372 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker när du besöker Cocomera.se och handlar av oss. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning. I enlighet med GDPR publicerar vi nedan information gällande datasekretess för dig som handlar på Cocomera.se. Datasekretess är mycket viktigt och vi vill vara helt transparenta med hanteringen av dina personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post(info@coco-mera.com)

Cocomera AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 
Cocomera Ab
Telegramvägen 4
13235 Saltsjö-Boo
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559278-0372
Momsregisteringsnummer:SE559278037201

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Cocomera samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, exempelvis när du lägger en order i webbutiken, kontaktar vår kundservice, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Uppgifter samlas även in genom cookies för att vi ska kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse hos oss. Cocomera kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners, personuppgiftsbiträden och leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. 

 De personuppgifter som du förser oss med kan exempelvis vara:

Namn
Personnummer
E-postadress
Leveransadress
Faktureringsadress
Telefonnummer
Köp-, betal- och orderhistorik
IP-adress.
All kommunikation som vi har med dig via e-post dokumenteras för att tillhandahålla hög service.I samband med beställning godkänner du våra ordervillkor och integritetspolicy som innebär att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (bland annat bokföring) kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, retur, möjliggöra uppdatering av din order samt för utskick av erbjudanden via sms, e-post eller annan direktreklam

 Hur används dina uppgifter?

  1. För att fastställa din identitet när du handlar samt säkerställa att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.
  2. Skapa ditt kundkonto hos oss, så att du kan se dina tidigare beställningar, bonuspoäng, returärenden med mera.
  3. Så att vi kan behandla dina beställningar, returärenden eller reklamationer.
  4. Till att kontakta dig om något problem uppstår gällande din order, eller när din order finns att hämta hos ombud.
  5. Till utskick av information och riktade budskap via mail, sms eller sociala medier.
  6. Besvara dina frågor via e-post eller via kundtjänst.
  7. Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster.
  8. För att du ska kunna delta i våra tävlingar.


Hur länge sparas uppgifterna?

Vi kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som angivits. Detta förutsatt att du samtyckt till att vara registrerad i vårt kundregister. Därefter raderas dina personuppgifter automatiskt.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare reklam. Är uppgifterna felaktiga kan du begära att de ändras eller tas bort. Sådana önskemål skickas skriftligen till oss till ovan angiven postadress ( info@coco-mera.com). Vi kan komma att neka din begäran om radering i de fall bokföringslagen hindrar oss från detta.  Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätten att ta ärendet vidare till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

COCOMERA  AB har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag, för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, förloras, förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Vi utvecklar våra rutiner i takt med den tekniska utvecklingen.

Samtliga transaktioner som görs genom webbutiken där dina personuppgifter används krypteras med hjälp av SSL. SSL (Secure Socket Layer) använder en kombination av kryptering med publika nycklar (PKI) och symmetriska nycklar.

 

Google Analytics

Här samlas information in om hur våra besökare använder vår webbplats. Googles integritetspolicy hittar du här: www.google.com/intl/en/policies/privacy. 

På http://www.allaboutcookies.org/kan du läsa mer om cookies!
 

Datainspektionens förklaring

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/